Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, prowadzone przez Krakowską Fundację Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy, powstało w 1992 roku. Jest to instytucja katolicka, założona przez Ks. Arcybiskupa Franciszka Kardynała Macharskiego w porozumieniu z biskupami całej Europy i przedstawicielami organizacji żydowskich.


Intencją Centrum, założonego w pobliżu byłego obozu Auschwitz, jest stworzenie miejsca refleksji, edukacji, wymiany myśli i modlitwy dla wszystkich poruszonych tym, co tu się stało. Centrum ma być formą uczczenia pamięci ofiar i ma przyczyniać się do budowania w świecie wzajemnego szacunku, pojednania i pokoju.

To konkretne spotkanie z historią porusza do głębi prawie każdego. Poprzez stworzenie w naszym domu atmosfery otwartości, przyjaźni i spokoju pragniemy pomóc naszym gościom przeżyć ten czas. Na życzenie pomagamy przy planowaniu programu pobytu, kontaktujemy ich z miejscem pamięci, spotykamy się z nimi, rozmawiamy.

Spotkania z byłymi więźniami pokazują ludzką twarz cierpienia, ale i odpowiedzialność za przyszłość. O ile jest to możliwe, pomagamy przy nawiązaniu z nimi kontaktów.

Spotkania z młodzieżą różnych narodów uświadamiają nam żywy wymiar naszej „odpowiedzialności po Auschwitz”. Organizujemy międzynarodowe i międzyreligijne seminaria. Odbywają się w Centrum spotkania z byłymi więźniami, chrześcijańskimi i żydowskimi, z młodymi ludźmi z Polski i Niemiec, jak i z innych krajów, z profesorami, księżmi, rabinami. Prosty fakt, że wspólnie zwiedzaliśmy teren byłego obozu i słuchaliśmy świadectw tych, którzy go przeżyli, był ważnym doświadczeniem.

Auschwitz było miejscem zniszczenia stosunków międzyludzkich. To ta największa rana, która krwawi po dzień dzisiejszy... Dlatego najważniejszym, a zarazem najtrudniejszym zadaniem jest stworzenie zaufania „po Auschwitz” tak, aby było możliwym otwarcie się na siebie bez strachu, słuchanie siebie nawzajem i dawanie sobie świadectwa. Stworzenie takiego „kredytu zaufania” jest naszym głównym zadaniem.Dialog i tożsamość przynależą do siebie. Proponujemy udział w religijnych dniach skupienia. Spotkanie z „Auschwitz” wywołuje pytania o Boga, zło, powołanie, odpowiedzialność, winę, wybaczenie, i o stosunki chrześcijańsko-żydowskie. W tym miejscu natrafiamy także na wielkie świadectwa wiary i zwycięstwa godności ludzkiej. W ostatnich latach postać Edyty Stein i wzór Jana Pawła II stały się szczególnie ważne w tym kontekście. Modlitwa, także w ramach spotkań międzyreligijnych, napełni nas nadzieją.


Na­szym ma­rze­niem jest to, aby lu­dzie, któ­rzy od­wie­dza­ją Oświę­cim i kon­fron­tu­ją się z tymi strasz­ny­mi wspo­mnie­nia­mi, do­świad­czy­li rów­nież po­zy­tyw­ne­go prze­ka­zu pły­ną­ce­go z tego miej­sca na­peł­nio­nego wza­jem­nym sza­cun­kiem i nową na­dzie­ją.


Serdecznie zapraszamy do Oświęcimia na skupienie i spotkania, na modlitwę i współpracę.


Ks. Manfred Deselaers Ks. Jan Nowak