Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, iż:
 

  1. Administratorem Pani/Pana - danych osobowych jest Krakowska Fundacja Centrum Informacji Spotkań Dialogu Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu w Oświęcim, ul. M. Kolbego 1 32-602 Oświęcim,  tel.: +48 33 843 10 00 reception@cdim.pl
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w sprawach związanych z danycmi osobowymi można się kontaktować poprzez e-mail: administrator@cdim.pl
  3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych, w celu realizacji zadań statutowych fundacji w tym rozliczania zawartych umów.
  4. Dane osobowe Pana/Pani przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim dane zostały zebrane.
  5. Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.
  8. Dane osobowe będą przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane.